image1 image2 image3

Artykuły

radca prawny rzeszow Naliczanie opłat za usługi wodne wciąż sprawia problemy

Natalia Rejman | 10.09.2018 Starszy Asystent Radcy Prawnego

 opłaty usługi wodne

freeimages.com

Wejście w życie nowej ustawy prawo wodne zapoczątkowało naliczanie nowego rodzaju opłat publicznoprawnych - opłat za usługi wodne.

Pomimo obszernego uzasadnienia projektu ustawy, interpretacji wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz obowiązywania nowej ustawy od przeszło już 8 miesięcy - można zauważyć poważne problemy w stosowaniu przepisów w sprawie opłat za usługi wodne, zarówno przez organy wymierzające owe opłaty - jak i przez podmioty obowiązane do ich uiszczania.

Niejednolitość przepisów sprawia, że poszczególne gminy oraz organy Wód Polskich nakładają opłaty za usługi wodne, w najczęściej maksymalnej wysokości.

Do wojewódzkich sądów administracyjnych wpływają liczne skargi podmiotów, które nie godzą się na ponoszenie opłat, w szczególności w zakresie zasadności jej ponoszenia, a następnie wysokości tych opłat.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Realizacja inwestycji budowlanej a wymagania prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 02.10.2018

pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy 

Realizacja wielu inwestycji budowlanych wymaga uprzedniego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 388 ust. 2 prawa wodnego, wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje przed uzyskaniem decyzji m.in.:

 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 • czy decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Czytaj więcej...

 


radca prawny rzeszow Droga ekspresowa S19 Via Carpatia na Podkarpaciu - odcinek Pogórze - Kamień

Joanna Świder | 20.08.2018

S19 pogórze kamień via carpatia odszkodowania 

W dniu 9 sierpnia 2018 r. doszło do podpisania umowy na realizację kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia na Podkarpaciu. Odcinek od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) będzie miał ok. 10,5 km długości. Za inwestycję odpowiada firma Budimex.

Przebieg odcinka drogi ekspresowej S19 Pogórze-Kamień

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, początek odcinka drogi ekspresowej S19 przyjęto przed węzłem Podgórze, gdzie przecinać się będzie trasa drogi ekspresowej S19 z drogą wojewódzką DW861. Następnie trasa drogi ekspresowej ominie kompleks leśny od strony wschodniej, zmieni kierunek na południowo-zachodni i na granicy trzech powiatów tj. niżańskiego, leżajskiego i rzeszowskiego przetnie drogę powiatową nr DP 1084R w sąsiedztwie miejscowości Wólka Łętowska tworząc węzeł Nowy Kamień. Następnie biegnąc w kierunku zachodnim, pretnie istniejącą drogę krajową nr 19 i utworzy węzeł Kamień, przed którym kończy się Zadanie B.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłaty podwyższone w nowym prawie wodnym

Agnieszka Sznajder | 17.08.2018

 oplata podwyzszona prawo wodne

Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska i w prawie wodnym

Przed wejściem w życie nowego prawa wodnego, regulacje prawne odnoszące się do opłat podwyższonych w odniesieniu do korzystania z wód zawarte były w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. mechanizm opłat podwyższonych w zakresie usług wodnych został przeniesiony do ustawy – Prawo wodne, rozszerzony i zmodyfikowany.

Opłata podwyższona traktowana jest jako administracyjna kara pieniężna i stanowi sankcję - albo za brak pozwolenia wodnoprawnego - albo za naruszenie warunków określonych w tym pozwoleniu.

Warto podkreślić, że w danym stanie faktycznym może potencjalnie dojść do zbiegu obu podstaw nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. Powstaje wówczas pytanie, jaką sankcję zastosować, a przede wszystkim, czy możliwa jest kumulacja kar.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Druga nowelizacja nowego Prawa wodnego

Agnieszka Sznajder | 16.08.2018 r.

nowelizacja prawa wodnego 2018 

Nowa ustawa – Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., choć obowiązuje dopiero od stycznia br. to już doczekała się kolejnej poważnej nowelizacji.

Nowelizacja m.in. precyzuje pojęcia zdefiniowane w słowniczku oraz wprowadza nowe. Głównym celem ustawy nowelizującej, zgodnie z uzasadnieniem do projektu, jest rozstrzygniecie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w zakresie wydawania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych oraz stosowaniem nowego systemu opłat za usługi wodne, jak również związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Nowelizacja ustawy ma sprzyjać obniżeniu rygorów formalnych związanych z postępowaniami administracyjnymi w przedmiocie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Wyrazem tego dążenia ma być nowo dodany art. 394 ust. 4, który przewiduje, że, jeżeli zamierzenie inwestycyjne obejmuje działania wymagające zarówno pozwolenia wodnoprawnego, jak i zgłoszenia, wówczas wnioski rozpatrywane będą w ramach jednego postępowania zakończonego wydaniem decyzji.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Reklamacja od opłaty za usługi wodne – przedmiot zaskarżenia

Agnieszka Sznajder | 02.08.2018 r.

reklamacja opłaty usługi wodne 

Na podstawie przepisów Prawa wodnego, od informacji o wysokości opłaty podwyższonej przysługuje reklamacja. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy informacja pochodzi od organu Wód Polskich, jak i od wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Reklamacja przysługuje jeden raz  w okresie rozliczeniowym, a wnieść ją można w terminie 14 dni od dnia odbioru informacji o wysokości opłaty.

Warto wspomnieć, że zgodnie z literalnym brzemieniem Prawa wodnego „Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację (…) może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty”. Powyższe sformułowanie sugeruje, że reklamacja może dotyczyć wyłącznie wysokości opłaty. Tymczasem, na podstawie art. 272 ust. 17 i ust. 22 ustawy – Prawo wodne, w informacji o wysokości opłaty organ wskazuje także sposób jej wyliczenia.

Czytaj więcej...


 

radca prawny rzeszow Wysokość odszkodowania za naprawę samochodu w świetle wyroku SN z 2018 r., II CNP 43/17

Joanna Świder | 20.07.2018 r.

odszkodowanie za naprawę samochodu 

W dniu 12.04.2018r. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi, w którym stwierdził, iż poszkodowanemu należy się wypłata odszkodowania w kwocie, która odpowiada pełnym kosztom profesjonalnej naprawy samochodu, i to nawet w sytuacji, gdy realnie do takiej naprawy nie doszło.

Powyższy wyrok zapadł na podstawie następującego stanu faktycznego:

Wskutek awarii hamulców samochód ciężarowy uderzył w inny pojazd tj. VW Tuareg. Właścicielka tego ostatniego pojazdu zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi sprawcy, po czym zrezygnowała z likwidacji szkody przez tego ubezpieczyciela i wniosła o jej naprawienie z ubezpieczenia AC, które wykupiła we własnym zakresie. Ten ubezpieczyciel wypłacił poszkodowanej kwotę ponad 17 tyś zł., jednak w ocenie poszkodowanej kwota ta nie rekompensowała jej szkody w pełnej wysokości, skutkiem czego skierowała ona żądanie o dopłatę odszkodowania do ubezpieczyciela sprawcy szkody.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe terminy przedawnienia roszczeń - nowelizacja kodeksu cywilnego 2018 r.

Joanna Świder | 10.07.2018 r.

zmiana terminów przedawnienia 

9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły nowe regulacje odnośnie instytucji przedawnienia.

Dotychczas terminy wyznaczające granice czasowe, w ciągu których możnabyło dochodzić realizacji roszczenia od kontrahenta, np. zapłaty długu, wynosiły generalnie 10 lat, a dla roszczeń związanych ze świadczeniami okresowymi bądź z prowadzoną działalnością gospodarczą 3 lata.

Po zmianach, zgodnie z art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat (za wyjątkiem tych, dla których ustawa przewidywała i przewiduje odmienny - dłuższy lub krótszy okres przedawniania), a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiana sposobu użytkowania budynku

Natalia Błażejewska | 15.07.2018

 zmiana sposobu użytkowania budynku


Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.

Sama zmiana sposobu wykorzystania obiektu poprzez zastąpienie aktualnej funkcji na inną funkcję nie musi oznaczać zmiany sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu przywołanego przepisu, jeżeli nie wiąże się to jednocześnie ze zmianą choćby jednego ze wskazanych w przepisie warunku.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Jak zmienić pozwolenie wodnoprawne, aby uniknąć naliczania opłaty podwyższonej

02.07.2018 r. | a.sz.

operat wodnoprawny 

Zgodnie z art. 280 Prawa wodnego obowiązującego od 1 stycznia 2018 r., w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, ponosi się opłatę podwyższoną. Jeżeli okaże się więc, że ilość pobieranych wód przekracza wartości wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, wówczas może dojść do nałożenia opłaty podwyższonej.

Na podstawie art. 562 prawa wodnego, organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r., na wniosek zainteresowanych zakładów mogą dokonać zmiany pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych lub pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód powierzchniowych lub wód podziemnych, ustalając w tych pozwoleniach rzeczywiste maksymalne ilości pobieranej wody przez te zakłady. Taka zmiana pozwolenia wodnoprawnego ma umożliwić zakładom unikanie opłat podwyższonych, ale także minimalizowanie opłat za usługi wodne za pobór wód. Problem jednak w tym, że ustawodawca nie wskazał, ani nie wyjaśnił, jak skonstruować taki wniosek, ani też w jakim trybie następuje zmiana. W konsekwencji nie wiadomo, czy zmiana taka może nastąpić wyłącznie na podstawie wspomnianego art. 562 prawa wodnego, czy też w innym trybie.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłaty za usługi wodne - zmniejszenie retencji terenowej - stanowisko Wód Polskich

27.03.2018 | Agnieszka Sznajder

podatek od deszczu

W dniu 22 marca b.r. na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ukazała się informacja dla gmin dotycząca zasad naliczania i poboru opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (podatku od deszczu.) Czytaj wyjaśnienia na stronie Wód Polskich

Wody Polskie określają je jako: „niewiążące stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wyjaśniające najczęściej pojawiające się wątpliwości organów wykonawczych gmin na tle realizacji obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, kierowane do Wód Polskich.”

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią - konsekwencje nowego Prawa wodnego

10.01.2018 | a.sz.

warunki zabudowy terenów zalewowych 

Z dniem 1 stycznia 2018 r., na mocy art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, wygasły decyzje wydawane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej.

Ostateczne decyzje o warunkach zabudowy dotyczące nieruchomości lub jej części znajdujących się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na podstawie których inwestor przed dniem 01 stycznia 2018 r. nie uzyskał decyzji o pozwoleniu na budowę lub nie dokonał zgłoszenia, od którego nie wniesiono sprzeciwu, wygasły z dniem 01 stycznia 2018 r.

 

Kiedy warunki zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nie wygasają?

Ustawa wprowadza jednak wyjątki od ogólnej zasady wygaśnięcia tych decyzji. Pierwszy z wyjątków odnosi się do decyzji dotyczących rozbudowy, przebudowy, odbudowy istniejących obiektów liniowych. Nie wygasły również decyzje o warunkach zabudowy (o lokalizacji inwestycji celu publicznego), na podstawie których przed dniem 01 stycznia 2018 r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano zgłoszenia i organ nie wniósł sprzeciwu. Nie wygasły również te decyzje dotyczące zagospodarowania terenu niezwiązanego z wykonywaniem robót budowlanych lub polegającego wyłącznie na budowie drogi rowerowej, urządzeń melioracji wodnych lub budowli przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej...


 

radca prawny rzeszow Kodeks urbanistyczno- budowlany – planowane zmiany w zasadach planowania i zagospodarowania przestrzennego

07.01.2018 | m.ł

kodeks urbanistyczno budowlany 2 

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem nowej ustawy – Kodeksu urbanistyczno- budowlanego, która ma stanowić zbiór zasad korzystania z przestrzeni oraz kompleksowy zbiór przepisów, w formie jednego aktu prawnego, odnoszących się do planowania i zagospodarowania przestrzennego, przygotowania i realizacji inwestycji celu publicznego, wykonywania obiektów budowlanych, samowoli budowlanej.

Wskutek wprowadzenia kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zostaną nim zastąpione takie obecnie obowiązujące ustawy jak: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, tzw. specustawy inwestycyjne oraz znaczna część ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

Kiedy zostanie uchwalony kodeks-urbanistyczno-budowlany?

Prace nad projektem ustawy są już zaawansowane. W IV kwartale 2016 roku projekt kodeksu został poddany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym.

Treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Najnowszy tekst projektu ukazał się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w listopadzie 2017 r. Na początek 2018 roku planowane jest skierowanie projektu ustawy do Sejmu, jakkolwiek ostateczna data wejścia w życie przedmiotowej ustawy nie jest jeszcze znana.

W celu wprowadzenia kodeksu urbanistyczno- budowlanego, konieczne będzie uchwalenie specjalnej, odrębnej ustawy wdrażającej wprowadzone rozwiązania, skutkiem której będzie uchylenie ponad 100 dotychczas obowiązujących ustaw. Ponadto, celem umożliwienia wykonywania ustawy kodeks urbanistyczno- budowlany, konieczne będzie także wydanie kilkudziesięciu rozporządzeń.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej - gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

08.01.2018 | a.sz.

opłata za zmniejszenie retencji terenowej 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Ustawa ta określa system opłat za usługi wodne. Jedną z takich opłat jest tzw. podatek od deszczu, czyli opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

 

Gminy naliczają i pobierają podatek od deszczu

Podatek od deszczu - będzie to jedyna opłata, która nie będzie pobierana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a przez gminy, które będą miały obowiązek przekazać tą opłatę (zachowując dla siebie 10%) Wodom Polskim.

 

Podatek od deszczu to obciążenie dla przedsiębiorców

Opłata ta obciążać będzie przede wszystkim przedsiębiorców, którzy na swych nieruchomościach posiadają obiekty wielkopowierzchniowe.

Zgodnie z wytycznymi skierowanymi do gmin przez ministerstwo do spraw gospodarki wodnej, gminy mają obowiązek naliczyć i pobrać opłaty do końca marca 2018 r.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej

02.01.2018 | n.b.

zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej 

W związku ze śmiercią poszkodowanego - na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego, czy też błędu medycznego, jego bliskim przysługuje zadośćuczynienie pieniężne.

Zadośćuczynienie jest to jednorazowa kwota pieniężna, która jest tzw. rekompensatą za krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby najbliższej, z którą byliśmy emocjonalnie związani.

Zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej.

Jak rozumieć krzywdę?

Krzywda jest definiowana jako cierpienie psychiczne, ból związany z odejściem osoby najbliżej, negatywne przeżycie, starta, utrata więzi, lęk przed przyszłością.

Istotne jest to, że krąg osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia nie zależy od stopnia pokrewieństwa. Głównym czynnikiem decydującym o związku ze zmarłą osobą jest łącząca ich więź uczuciowa, emocjonalna, stopień relacji.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej z powodu śmierci osoby bliskiej

04.01.2018 | n.b.

śmierć osoby bliskiej odszkodowanie 

Skutkiem śmierci bezpośrednio poszkodowanego może być znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego rodziny. Śmierć poszkodowanego powoduje, że jego bliscy nie mogą liczyć na pomoc i wsparcie z jego strony.  

Podstawą dochodzenia roszczeń jest art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. Istotą odszkodowania jest naprawienie szkody majątkowej, związanej z pogorszeniem się sytuacji życiowej rodziny zmarłego.

 

Pogorszenie sytuacji życiowej - co to oznacza?

Przez sytuację życiową rozumie się ogół czynników składających się na położenie życiowe jednostki, także trudno wymierzalne wartości ekonomiczne.

Pogorszenie sytuacji życiowej polega nie tylko na pogorszeniu obecnej sytuacji materialnej, lecz także na utracie realnej możliwości samej stabilizacji warunków życiowych lub ich realnego polepszenia. Takie pogorszenie następuje np. w przypadku utraty małżonka bądź ojca przez małoletnie dzieci. Może polegać również na utracie możliwości uzyskania pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, wychowaniu dzieci.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Prywatne leczenie poszkodowanego, a wysokość odszkodowania przyznanego przez zakład ubezpieczeń

18.12.2017 | m.ł.

koszty prywatnego leczenia a odszkodowanie 

Kwestia możliwości domagania się przez poszkodowanych pokrycia przez ubezpieczycieli z polisy OC sprawcy wypadku kosztów leczenia prywatnego przez wiele lat była przedmiotem rozbieżności w orzecznictwie sądowym.  

Problem ten ma natomiast niebagatelne znaczenie praktyczne, bowiem w realiach polskiej publicznej służby zdrowia, dostęp do niej jest często ograniczony, lub też okres oczekiwania na takie leczenie czy rehabilitację jest tak długi, że zwłoka miałaby negatywny wpływ na zdrowie poszkodowanego.  

Przez szereg lat zakłady ubezpieczeń zarówno w postępowaniach likwidacyjnych jak i sądowych odmawiały pokrycia kosztów leczenia prywatnego, powołując się na przysługujące poszkodowanym ustawowe prawo do świadczeń opieki zdrowotnej oraz obowiązek minimalizacji przez poszkodowanego rozmiaru szkody. W związku z tym, wymagano od poszkodowanych udowodnienia, że zostały przez nich wykorzystane wszelkie możliwości korzystania z leczenia w ramach NFZ.

Czytaj więcej...

 


radca prawny rzeszow Dowody w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – operat wodnoprawny i inne dokumenty według nowej ustawy Prawo wodne z 2017 roku

14.12.2017 | n.b.

 operat wodnoprawny

Podstawą wydania decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest przedkładany wraz z wnioskiem operat wodnoprawny.

Niejednokrotnie w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego występują strony o sprzecznych interesach. Powstaje zatem pytanie, jak powinien zachować się organ oraz wnioskodawca w przypadku, gdy inna strona kwestionuje założenia i wnioski operatu. Czy w takim razie organ powinien dopuścić dowód z opinii biegłego na okoliczności objęte zakresem operatu

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiana definicji ścieków w nowym prawie wodnym - zmiana statusu wód opadowych i roztopowych

10.12.2017 | a.sz.

definicja ścieków

W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne zmianie uległa definicja ścieków w rozumieniu tej ustawy - co z kolei pociąga za sobą zmianę dotychczasowego statusu prawnego wód opadowych i roztopowych.

Zgodnie z art. 16 pkt. 61 nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., pod pojęciem ścieków - należy rozumieć wprowadzane do wód lub do ziemi:

a)  wody zużyte na cele bytowe lub gospodarcze,

b)  ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w przepisach działu III rozdziału 4 oraz w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Usługi wodne w nowym prawie wodnym - urządzenia pomiarowe, opłaty, sankcje

5.12.2017 | a.sz.

usługi wodne w nowym prawie wodnym 

Nowa ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. wprowadza zmiany i nakłada na przedsiębiorców nowe obowiązki.

Dla podmiotów korzystających z wód,  tym prowadzących pobór wody oraz odprowadzanie ścieków, ważną nowością jest  zawarcie w ustawie regulacji dotyczących tzw. usług wodnych oraz związanych z tym opłat.

Dodać trzeba, że z powstaniem systemu odpłatności za usługi wodne wiąże się zlikwidowanie obowiązujących obecnie zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska. Nowa ustawa wprowadza pojęcie i katalog usług wodnych, a także reguluje procedurę ich naliczania, uiszczania i sankcji za nieuiszczenie opłat lub nie wykonanie przez przedsiębiorców (zakłady) innych obowiązków wprowadzanych ustawą. Zgodnie z zawartą w ustawie definicją usługi wodne polegać mają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmować będą:

 • pobór wód podziemnych lub powierzchniowych;
 • piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
 • uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (a także do urządzeń wodnych),
 • korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
 • trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – nowość w prawie wodnym - podatek od deszczu

01.12.2017 | n.b.

podatek od deszczu 

Z dniem 01.01.2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa prawo wodne. Wprowadza ona obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów nieskanalizowanych.  Jest to tzw. „ podatek od deszczu”.

Obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej będzie dotyczył właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70 %, a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej.

Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy prawo wodne, zgodnie, z którym opłatę za usługi wodne uiszcza za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Obowiązek opłaty obejmie zatem głównie właścicieli sklepów wielkopowierzchniowych, magazynów, biurowców itp.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Decyzja ustalająca charakter wód – procedura w nowym prawie wodnym

14.10.2017 | n.b.

ustalanie charekteru wód 

Z dniem 01.01.2018r. wchodzi w życie nowa ustawa Prawo wodne, a wraz z nią nowa procedura dotycząca ustalająca charakteru wód.

Wody wg. nowej ustawy Prawo wode z 20 lipca 2017 r. dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne.

Wodami powierzchniowymi są wody morza terytorialnego, morskie wody wewnętrzne oraz śródlądowe wody powierzchniowe.

Śródlądowe wody powierzchniowe dzielą się z kolei na śródlądowe wody płynące oraz śródlądowe wody stojące.

Śródlądowymi wodami płynącymi są wody w:

1)  ciekach naturalnych oraz źródłach, z których te cieki biorą początek;

2)  jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ciągłym albo okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych;

3)  sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących;

4)  kanałach.

Czytaj więcej...

 


 

 

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne – nowe organy, zmiana właściwości organów, utrata kompetencji organów w sprawach wodnych

04.10.2017 r. | a.sz.

organy Wód Polskich 1 

Nowe organy Wód Polskich w sprawach wodnych

Z dniem 1 stycznia 2018 r. dojdzie do zmian struktury organizacyjno-prawnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Powstanie nowa osoba prawna – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regionalne zarządy gospodarki wodne wejdą w skład struktury organizacyjnej Wód Polskich, obok Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, jako centrali oraz zarządów zlewni i nadzorów wodnych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe prawo wodne - cele i założenia ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. prawo wodne

08.09.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie nowa ustawa – Prawo wodne. Zakres reformy gospodarki wodnej – cel uchwalenia nowej ustawy zmierza do wprowadzenia do ustawy – Prawo wodne instrumentów, które zapewnią realizację tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Dz. Urz WE L 327 z 22.12.2000 r.).

Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zaś pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, która spełnia kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości systemów i akceptacji społecznej, zgodnie z zasadą zrównoważonego gospodarowania wodami, w tym także z gospodarczym korzystaniem z zasobów wodnych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych według nowej ustawy Prawo wodne

07.08.2017 | m.ł.

 naruszenie stosunków wodnych

Nowa ustawa Prawo wodne, której wejście w życie planowane jest na dzień 01 stycznia 2018 roku, co do zasady zachowuje dotychczasowe rozwiązania w zakresie postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

Jednakże w nowej ustawie przewidziane są pewne istotne odmienności w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań, które mogą mieć bardzo duże znaczenie, zwłaszcza dla osób poszkodowanych wskutek zalewania ich nieruchomości przez wody pochodzące z sąsiednich działek.

W nowej ustawie prawo wodne, o postępowaniu w sprawie naruszenia stosunków wodnych traktować będą przepisy art. 234 ustawy (odpowiednik art. 29 aktualnie obowiązującej ustawy- postępowanie „właściwe” w sprawie naruszenia stosunków wodnych) oraz art. 235 (odpowiednik art. 30 aktualnie obowiązującej ustawy , dotyczący zawierania tzw. ugód wodnoprawnych).

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Instytucja zgody wodnoprawnej – nowość w prawie wodnym   

07.08.2017 | n.b.

 zgoda wodnoprawna

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę prawo wodne, która wejdzie w życie z dniem 01.01.2018r.

Zgodnie z nową ustawą prawo wodne do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzona instytucja zgody wodnoprawnej, która obejmuje:

 1. wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 2. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 3. wydanie decyzji o której mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4 tj. decyzji zwalniającej od zakazów wynikających z ustawy prawo wodne w zakresie:

-  obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

- poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami,

- wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez organ odwoławczy i podstawy do wydania decyzji kasatoryjnej
Kolejna nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego

15.06.2017 | n.b.

postępowanie wyjaśniające 

Nowelizacja art. 138 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zmierza do ograniczenia zbyt częstego korzystania z decyzji kasacyjnych przez organy odwoławcze. Wcześniejsza redakcja przepisu wydawała się zbyt szeroka i w niej należało upatrywać głównej przyczyny nazbyt częstego wykorzystywania przepisu w praktyce, któremu nie była w stanie zaradzić krytyka ze strony judykatury i doktryny.

Nowelizacja zawęża możliwość podjęcia decyzji kasacyjnej w stopniu maksymalnym. Ogranicza ją bowiem do sytuacji, w której rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy przez organ odwoławczy byłoby nie do pogodzenia z zasadą dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Poza tym kryterium nienaruszalności zasady dwuinstancyjności wydaje się bardziej uchwytne od dotychczasowego kryterium, tj. wymogu uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowy katalog instrumentów zarządzania zasobami wodnymi

12.06.2017 | m.ł.

instrumenty zarządzania zasobami wodnymi 

Zgodnie z projektem nowej ustawy Prawo wodne, planuje się wprowadzenie zmodyfikowanego katalogu instrumentów zarządzania zasobami wodnymi. W projekcie ustawy, jako jeden z takich instrumentów wskazano bowiem zgody wodnoprawne, tj. pojęcie, które wcześniej na gruncie Prawa wodnego nie występowało.

Co więc oznacza pojęcie zgody wodnoprawnej i kiedy konieczne będzie jej uzyskanie?

Według założeń ustawodawcy, samo pojęcie „zgody wodnoprawnej” jest pojęciem zbiorczym i obejmować będzie następujące kategorie rozstrzygnięć organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej:

 • Wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
 • Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego;
 • Ocenę wodnoprawną.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Ważna zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego - nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony

11.06.2017 | n.b.

nowelizacja kpa 2017 

Realizując postulat przyjaznej administracji, zmieniona ustawa przewiduje także wyartykułowanie w kodeksie postępowania administracyjnego nakazu rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony poprzez dodanie art. 81a.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w dodanym art. 81a § 1, jeżeli przedmiotem postępowania administracyjnego jest nałożenie na stronę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, wątpliwości te powinny być rozstrzygane na korzyść strony. We wskazanych przypadkach wynik postępowania administracyjnego (np. nałożenie administracyjnej kary pieniężnej) oddziałuje bezpośrednio na sferę wolności strony i odnosi skutek analogiczny do sankcji wynikających z norm o charakterze karnym (a co najmniej jest tak odbierany przez stronę).

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowe zasady planowania w gospodarowaniu wodami, w tym zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

10.06.2017 | m.ł.

planowanie w gospodarowaniu wodami 

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne, zmienią się w sposób zasadniczy kwestie dotyczące zasad zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludzi i mienia przed powodzią, obszary szczególnego zagrożenia powodzią uwzględnia się m.in. w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy. W dokumentach takich uwzględnia się również poziom zagrożenia powodziowego wynikający z wyznaczenia obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Projekty podstawowych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego na terenie każdej gminy tj. planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy wymagać będą uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w całości lub w części położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Uzgodnienia te następować będą w formie decyzji, w której wskazane będą warunki dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w takich obszarach.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zniewaga jako przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego

09.06.2017 | a.sz.

zniewaga jako przestępstwo 

Zniewaga jest przestępstwem przeciwko godności osobistej człowieka żyjącego, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, itp. Znieważeniem będzie takie zachowanie, które uwłacza godności człowieka, wyraża pogardę i lekceważenie w świetle norm społecznych. Najczęściej zniewaga ma formę wypowiedzi słownej. Może być ona również wyrażona na piśmie lub za pomocą wizerunku.

Ponieważ przestępstwo to może polegać wyłącznie na działaniu, nie będzie nim np. okazanie lekceważenia poprzez niepodanie ręki. Znieważyć można kogoś albo bezpośrednio, tj. w obecności osoby znieważanej albo pod nieobecność tej osoby. W tym ostatnim przypadku warunkiem karalności jest to, że zniewaga jest publiczna albo też dokonana w taki sposób i w zamiarze aby dotarła do osoby znieważanej.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Praca na umowie zlecenie a prawa i roszczenia pracownicze

08.06.2017 | a.sz.

praca na umowie zlecenie 

Pracujesz 8 godzin na dobę wykonując codziennie takie same lub podobne czynności, a mimo to masz umowę zlecenie? Pracodawcy często zawierają z pracownikami umowy zlecenia, mimo, że w rzeczywistości pracownicy świadczą pracę tak jak na umowie o pracę.

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się na sześć cech, które odróżniają umowę o pracę od umowy zlecenia. Jako cechy stosunku pracy wskazuje się:

- podporządkowanie pracownika pracodawcy, które należy rozumieć nie tylko jako świadczenie pracy pod kierownictwem pracodawcy, ale także jako jednoznaczne określenie prawa pracodawcy do decydowaniu o miejscu i czasie, w jakim praca określonego rodzaju ma być świadczona (tak: Maria Teresa Romer, Prawo Pracy Komentarz, wyd. LexisNexis, Warszawa 2008, a także wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 1997 r., I PKN 89/9);

- kontrolę pracodawcy nad procesem pracy;

- osobiste instrukcje pracodawcy co do sposobu, miejsca i czasu wykonywania pracy - bieżące zlecanie zadań osobie zatrudnionej na zlecenie, bieżąca kontrola wykonywanych czynności i modyfikowanie ich zakresu z reguły wskazuje na pracowniczy charakter stosunku łączącego strony, nawet jeśli strony zawarły umowę zlecenia (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 r., II PK 189/14);

- dyspozycyjność pracownika nawet w trakcie niewykonywania pracy;

- wymóg osobistego świadczenia pracy - nawet zapisana możliwość posłużenia się inną osobą nie niweczy charakteru stosunku pracy (Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r. I PK 8/2010).

-  cykliczne wypłacanie wynagrodzenia - pracodawca zobowiązany jest za wykonywaną pracę wypłacić wynagrodzenie w okresach zazwyczaj miesięcznych, a pracownik nie może się go zrzec. Wynagrodzenie powinno odpowiadać rodzajowi, jakości i ilości świadczonej pracy. W razie braku określenia wysokości wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie uznane za godziwe dla danego rodzaju pracy, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. W umowie zlecenia co do zasady wynagrodzenie należy się za całość zlecenia już po jego wykonaniu, chyba że strony postanowią inaczej.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Co się zmieni?

07.06.2017 | n.b.

nowelizacja kpa 07 kwietnia 2017 

Według ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 czerwca 2017r. w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zostały wprowadzone liczne zmiany, które zrewolucjonizują polskie postępowanie administracyjne.

Dyskusje odnośnie zmiany kodeksu postępowania administracyjnego toczą się od zeszłego roku. Zwolenników zmiany jest tyle samo co jej przeciwników. Czy rzeczywiście nowelizacja ustawy tak wiele zmieni? W cyklu artykułów postaramy się odpowiedzieć na nurtujące czytelników pytania, które mamy nadzieje rozwieją część wątpliwości.

Zaczynając od początku, nie można nie wspomnieć o fundamentalnych zasadach ogólnych postępowania administracyjnego, które uległy modyfikacjom wskutek nowelizacji. Ustawa wprowadza art. 7a oraz art. 7b, które nie były wcześniej znane regulacji postępowania administracyjnego.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko

05.06.2017 | a.sz.

odszkodowanie za szkodę w środowisku 

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną poprzez bezprawne oddziaływanie na środowisko jest oparta na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że wystarczy wykazanie, że doszło do bezprawnego oddziaływania na środowisko, w wyniku którego powstała szkoda, wykazanie związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym oddziaływaniem na środowisko a szkodą i wskazanie sprawcy tego oddziaływania.

Element winy sprawcy nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie przede wszystkim działanie bez wymaganej prawem decyzji lub z przekroczeniem jej zakresu. Jednakże bezprawnym oddziaływaniem na środowisko będzie również działanie w oparciu o stosowne pozwolenie i w jego granicach.

Czytaj więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odwołanie od wypowiedzenia – co warto wiedzieć

04.06.2017 | a.sz.

 zwolnienie z pracy

Jeżeli uważasz, że pracodawca zwolnił Cię nieprawidłowo, masz prawo wnieść odwołanie do sądu pracy. Pamiętaj, że termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia wynosi obecnie 21 dni od dnia doręczenia przez pracodawcę wypowiedzenia (tj. od dnia odbioru tego wypowiedzenia osobiście od pracodawcy w zakładzie pracy albo od dnia odbioru przesyłki listownej poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę).

W zależności od rodzaju umowy o pracę, pracownikowi przysługują różne roszczenia. Jeżeli pracodawca wypowiedział niezgodnie z przepisami prawa umowę o pracę na okres próbny, pracownikowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za czas, do upływu którego umowa miała trwać. Prawo do odszkodowania będzie przysługiwało pracownikowi również, gdy pracodawca niezgodnie z przepisami wypowiedział umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z art. 50 §4 kodeksu pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za 3 miesiące.

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Będzie nowe Prawo wodne

02.06.2017 | a.sz.

nowe prawo wodne 

W dniu 25 maja 2017 r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowej ustawy Prawo wodne. Projekt przewiduje szereg zmian w systemie prawa wodnego. Celem nowej ustawy ma być w pierwszej kolejności zrealizowanie założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Projekt zakłada wprowadzenie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez wprowadzenie systemu usług wodnych, a także przewiduje nowy system finansowania gospodarki wodnej oparty na elastycznych instrumentach finansowych.

Zmieni się struktura organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami. Zostaną zniesione organy, takie jak Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Powstanie nowa osoba prawna o nazwie: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w skład której wejdą następujące jednostki: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Wyznaczanie szerokości pasa i filara ochronnego kopalni odkrywkowej od cieków według normy PN-G-02100:1996

08.02.2017 | j.sz.

 pas ochronny

W warunkach polskich kopaliny pospolite takie jak piaski, żwiry i pospółki najczęściej należą do złóż powstałych wskutek działalności cieków i co oczywiste znajdują się w ich pobliżu. Eksploatacja odkrywkowa złóż położonych obok cieków doznaje czesto ograniczeń w postaci konieczności zachowania filara i pasa ochronnego od koryta cieku.

Filar ochronny i pas ochronny to dwa różne pojęcia. Pas ochronny może stanowić część filara ochronnego.

Ogólnie przyjmuje się, że pas ochronny w górnictwie jest to ta cześć złoża lub terenu, którą pozostawia się bez eksploatacji z uwagi na ochronę obiektów powierzchniowych i podziemnych.

Filary ochronne z kolei to przestrzeń ustanawiana w złożu dla zabezpieczenia obiektów w na powierzchni terenu przed nadmiernymi skutkami wybierania złoża.

Czy 50 metrów od koryta cieku wystarczy?

Dość często inwestorzy traktują 50 metrową odległość od stref zalewu wód Q10% danego cieku, jako niezmienną wytyczną, wyznaczając granice pola eksploatacji kruszyw właśnie w takiej odległości od granic strefy Q10%.

Czytaj więcej...

 

 


 

sama waga Decyzja środowiskowa

Czy warto składać odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia?

26.01.2017 | j.sz.

 decyzja środowiskowa

Spalarnia odpadów, duży wieżowiec, ruchliwa droga, chlewnia, elektrownia wiatrowa, zbiornik wodny a może oczyszczalnia ścieków?

To wszystko przykłady inwestycji, które oddziałują na środowisko, w tym takze na ludzi zamieszkałych w ich pobliżu. Takie budowle, które mogą oddziaływać na otoczenie wymagają dla ich budowy uzyskania tzw. decyzji środowiskowej (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia).

Organy administracji, które wydają decyzje środowiskowe to przede wszystkim wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a dla części przedsięwzięć, które mogą wywierać znacząco negatywny wpływ na środowisko - właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Decyzja środowiskowa musi być wydana między innymi przed:

1. uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (w przypadku urządzeń wodnych)

2. uzyskaniem pozwolenia na budowę

3. uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego

4. dokonaniem zgłoszenia budowy

5. przed wykonaniem robót budowlanych

6. przed zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Ustalenie istnienia stosunku pracy. Co robić, gdy pracodawca omija przepisy prawa pracy?

25.01.2017 | j.sz.

 

ustalenie stosunku pracy

Pracownik, który twierdzi, że pracował tak jak na etacie, a pracodawca zatrudniał go na umowę zlecenie, po to żeby nie płacić minimalnej pensji oraz składek - może w sądzie pracy dochodzić tzw. ustalenia istnienia stosunku pracy.

Pracodawca niekiedy omija przepisy prawa pracy i w sytuacji, gdy właściwe jest zawrcie umowy o pracę (tzw. etat) zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenie, a zdaża się, że nawet na podstawie umów o dzieło. Umowy te nazywane są często umowami śmieciowymi.

Dzięki temu pracodawca unika części kosztów związanych z płaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, czy płaci pracownikowi niższe wynagrodzenie, niż wynika to z tzw. płacy minimalnej przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Pracownik nie ma prawa do urlopu oraz pieniężnego ekwiwalentu za urlop niewykorzystany.

Pracownik pracując na umowie śmieciowej nie zwiększa swojego stażu pracy ważnego w przypadku obliczania uprawnień emerytalnych. Nie są także odprowadzane składki za pracownika, w tym m.in. składka emerytalna.

Pracując na umowie zlecenie w nocy pracownik nie otrzymuje także dodatku za pracę w porze nocnej.

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Kary za nielegalną wycinkę drzew orzeczone na starych zasadach

19.01.2017 | j.sz.

wycinka drzew nowe zasady

 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zmieniły się zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów. Poważne zmiany mają miejsce także w obszarze karania obób, które wycinkę przeprowadziły nielegalnie przed wejściem w życie nowelizacji. Nasza kancelaria specjalizuje się z powodzeniem od lat w kwestiach związanych z ochroną środowiska.

Zachęcamy Państwa do lektury!

Nowe zasady wycinki drzew - zezwolenie rzadko będzie wymagane

Od początku roku 2017 obowiązują nowe zasady związane z wycinką drzew i krzewów w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody.

Prywatni właściciele nieruchomości, jeżeli wycinają drzewa i krzewy na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą - nie mają obowiązku uzyskiwać zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - bez względu na gatunek i wymiary drzewa. Za taką wycinkę nie jest także naliczana opłata. Podstawowym warunkiem jest natomiast brak objęcia nieruchomości na której prowadzona ma być wycinka formami ochrony przyrody (np. obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, park narodowy, obszar chronionego krajobrazu) lub ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków) - na tych bowiem nieruchomościach na wycinkę należy uzyskać zezwolenie.

Zmienia się sytuacja prawna osób, które nielegalną wycinkę prowadziły przed 01 stycznia 2017 roku.

 

Czytaj więcej...

 

 


 

radca prawny rzeszow Budowa na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - procedura uzyskiwania zwolnienia od zakazu budowy na terenach zalewowych

22.07.2015 | Natalia Błażejewska

obszary szczególnego zagrożenia powodzią

Wprowadzenie tzw. map zagrożenia powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym wiąże się dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących z ciekami i zbiornikami wodnymi z potencjalnym ograniczeniem zabudowy. Tereny wskazane jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią są, co do zasady, wyłączone z możliwości zabudowy.

Warto przez zakupem nieruchomości lub przed rozpoczęciem realizacji planów inwestycyjnych upewnić się, czy dany teren nie został zaliczony do tych obszarów.

Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć tą złożoną kwestię. Zachęcamy do lektury artykułu.

Więcej...

 


radca prawny rzeszow Pozwolenie wodnoprawne – kiedy jest wymagane, jak można je uzyskać, jakie organy wydają pozwolenia wodnoprawne

11.07.2015 | n.b.

 pozwolenie wodnoprawne warunki zasady organy

Zamierzasz budować staw rybny, pomost, odwodnić grunt pod budowę domu? Najprawdopodobniej potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego na realizację swoich zamierzeń...

Czym jest pozwolenie wodnoprawne, kiedy jest ono wymagane, w jakim trybie oraz które organy je wydają – na te pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury.

 

Definicja pozwolenia wodnoprawnego

Pozwolenie wodnoprawne jest konstytutywnym aktem administracyjnym, wydawanym przez właściwy organ administracji publicznej, w zależności od przedmiotu wniosku i miejsca, w drodze decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek zainteresowanego, na czas określony

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Definicja, wymagania, które muszą byś spełnione przy ich budowie oraz obowiązki ciążące na ich użytkownikach

08.07.2015 | n.b.

 urządzenia melioracji wodnych szczegółowych

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz procedury ich budowy, a także wymagań ciążących na użytkownikach infrastruktury melioracyjnej.

Pojęcie melioracji wodnych zostało określone w art. 70 ustawy prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), który stanowi, że melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami.

Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Umowa o roboty budowlane – co warto wiedzieć

03.07.2015 | n.b.

umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane jest zawierana powszechnie, jednak jakość funkcjonujących w obrocie umów wciąż pozostawia wiele do życzenia. O wadach zawartej umowy dowiadujemy się dopiero wówczas, gdy napotykamy problemy z wyegzekwowaniem jej postanowień. Warto poznać podstawowe cechy tej umowy, aby unikać najpowszechniej występujących błędów.

Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wypadki i incydenty lotnicze – podstawowe informacje

30.06.2015 | n.b.

wypadek incydent zdarzenie lotnicze

Mimo, iż latanie samolotem jest jak dotąd najbezpieczniejszym sposobem przemieszczania się, to jednak i tutaj dochodzi do nieprzewidzianych sytuacji – tak zwanych zdarzeń lotniczych.

Zdarzenia lotnicze z kolei można podzielić na dwie kategorie: wypadki lotnicze i incydenty lotnicze.

Wypadkiem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego, które zaistniało od chwili, gdy jakakolwiek osoba weszła na jego pokład z zamiarem wykonania lotu, do momentu, gdy wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie opuściły ten statek powietrzny, i podczas którego:

 • jakakolwiek osoba doznała obrażeń ze skutkiem śmiertelnym lub poważnego obrażenia ciała w rezultacie:

- znajdowania się na pokładzie danego statku powietrznego lub

- bezpośredniego zetknięcia się z jakąkolwiek częścią statku powietrznego, w tym częścią, która oddzieliła się od danego statku powietrznego, lub

- bezpośredniego oddziaływania strumienia gazów albo powietrza, wywołanego przez statek powietrzny;

z wyłączeniem tych przypadków, kiedy obrażenia ciała powstały z przyczyn naturalnych bądź w wyniku obrażeń zadanych samemu sobie lub przez inne osoby albo kiedy obrażeń ciała doznały osoby odbywające lot bez pozwolenia albo ukrywające się w miejscach, do których zwykle zamknięty jest dostęp dla pasażerów i członków załogi;

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę – duże zmiany w prawie budowlanym

03.06.2015 r. | n.b.

zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 27 marca, poz. 443), która wejdzie w życiu już 28 czerwca 2015 r.

Według głównych założeń, ustawa ma usprawnić proces budowlany, w szczególności poprzez zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w stosunku do niektórych obiektów budowlanych, dla których wymóg taki był przewidziany w dotychczasowym stanie prawnym.

Nowelizacja przewiduje, że wolnostojący dom jednorodzinny będzie można wybudować na podstawie pozwolenia na budowę, jak i na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli lokalizacja domu nie będzie miała wpływu na domy sąsiednie. Nie dotyczy to domów bliźniaków i domów szeregowców (tzw. szeregówek). O możliwości ich wybudowania nadal będzie decydowało otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Przed zakupem u dewelopera – umowa rezerwacyjna oraz umowa przedwstępna

01.06.2015 | n.b.

umowa rezerwacyjna przewstępna

Zanim podpiszemy umowę deweloperską czeka nas podpisanie umowy rezerwacyjnej lub umowy przedwstępnej.

Umowa rezerwacyjna jest umową nienazwaną, typem umowy przedwstępnej, która jest podpisywana przed umową deweloperską i aktem notarialnym przenoszącym na nabywcę własność nieruchomości.

Umowa rezerwacyjna daje takie prawa zainteresowanemu, jakie zostały w niej zapisane. Celem umowy rezerwacyjnej z reguły jest zabezpieczenie praw zainteresowanego do nabycia w bliżej określonej przyszłości wskazanej nieruchomości po ustalonej cenie.

Jednakże zawarcie umowy rezerwacyjnej nie daje nam pełnej gwarancji na późniejsze zawarcie umowy deweloperskiej, ponieważ często zdarza się tak, że umowa rezerwacyjna ma tylko charakter jednostronnego oświadczenia nabywcy, zawierającego propozycję zawarcia w późniejszym terminie umowy nabycia nieruchomości po określonej cenie. Deweloper natomiast nie zobowiązuje się do zawarcia z zainteresowanym umowy przedwstępnej, jak również że sprzeda lokal za cenę ustaloną w umowie rezerwacyjnej.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiany ustawy prawo wodne wdrażają prawo unijne


26.05.2015 | n.b.

ustawa prawo wodne nowelizacja

Po rozpatrzeniu poprawek Senatu, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ma wejść w życie jeszcze w 2015 r.

Celem nowelizacji prawa wodnego jest przede wszystkim wdrożenie rozwiązań prawnych Unii Europejskiej do krajowego porządku prawnego. 

Projekt nowelizowanej ustawy prawo wodne zakłada przede wszystkim:

 • Zmiany struktury prawno organizacyjnej organów administracji publicznej właściwych w sprawach gospodarowania wodami, ze szczególnym uwzględnieniem rozdzielenia kompetencji w zakresie inwestycji i utrzymania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną od funkcji administracyjnych i planistycznych.
 • Systemowe rozwiązanie problemu niedofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej.
 • Zapewnienie komplementarności polityce opłat za wodę.

W zakresie zmian struktury prawo-organizacyjnej projekt ustawy zakłada likwidację 7 regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej wraz ze zniesieniem 7 dyrektorów regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, a także likwidację 8 urzędów Żeglugi Śródlądowej wraz ze zniesieniem 8 dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej.

Zamiast nich powołane zostanie 6 Urzędów Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych wraz z 6 dyrektorami. Zostanie powołanych 6 Rad Gospodarki Wodnej, jako organy opiniodawczo-doradcze przy dyrektorach Urzędów Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja ustawy prawo wodne w 2015 roku – co się zmieni?

25.05.2015 | n.b.

nowelizacja prawa wodnego

Planowana w roku 2015 tak zwana „duża” nowelizacja ustawy prawo wodne ma polegać między innymi na wdrożeniu do krajowego porządku prawnego postanowień Dyrektywy nr 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, czyli tzw. Dyrektywy powodziowej.

Dyrektywa powodziowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Dyrektywa przypomina, że powodzie mogą powodować ofiary śmiertelne, wysiedlenia osób i szkody w środowisku naturalnym, poważnie hamować rozwój gospodarczy oraz zagrażać działalności gospodarczej.

Powodzie należą do naturalnych zjawisk, którym nie sposób zapobiec, niemniej jednak niektóre działania człowieka, takie jak tworzenie nowej zabudowy mieszkaniowej i wzrost wartości majątku na obszarach zalewowych, a także obniżenie naturalnego potencjału retencyjnego gleby wskutek użytkowania gruntów i zmiany klimatyczne, przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich negatywnych skutków.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zarząd Dorzecza Wisły i Zarząd Dorzecza Odry – nowe państwowe osoby prawne

18.05.2015 n.b.

zarządy dorzeczy

W nowelizacji ustawy prawo wodne przewidywane jest utworzenie dwóch nowych państwowych osób prawnych - Zarządu Dorzecza Wisły i Zarządu Dorzecza Odry.

Tworzone są one w celu rozwiązania problemów z podziałem kompetencji przy utrzymaniu infrastruktury wodnej.

Warto w tym miejscu wskazać, iż Zarząd Dorzecza Wisły i Zarząd Dorzecza Odry będą wykonywać prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód obejmujących: Wisłę, Odrę, śródlądowe drogi wodne, wody graniczne oraz inne wody istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej.

Państwowe osoby prawne w zakresie nowelizacji ustawy będą pełnić funkcję inwestora, określając kierunek działalności inwestycyjnej, min. prowadząc inwestycje w zakresie gospodarki wodnej, współpracując z innymi podmiotami korzystającymi z wód i wykonującymi urządzenia wodne, współpracując z podmiotami zainteresowanymi realizacją inwestycji polegających na wytwarzaniu energii elektrycznej, a także z podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność żeglugową w zakresie utrzymania i rozwoju dróg wodnych.

Zarząd dorzecza po nowelizacji ustawy będzie odpowiedzialny za administrowanie zbiornikami wodnymi oraz nieruchomościami związanymi z gospodarką wodną.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wypadek na imprezie masowej – odszkodowanie i zadośćuczynienie

02.09.2014 | k.sz.

wypadek impreza masowa

Koniec wakacji to okres masowego organizowania wszelkiego rodzaju koncertów, meczów, pikników i festynów. Niestety, zabawa na nich, jakkolwiek przeważnie przyjemna, nie zawsze jest równie bezpieczna.

Do naszej kancelarii coraz częściej trafiają osoby, które uległy przeróżnym, przeważnie - poważnym wypadkom lub też utraciły mienie np. portfel, dokumenty, telefon komórkowy.

Co istotne, niejednokrotnie zdarzeniom tym można było zapobiec, gdyby tylko organizator imprezy właściwie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym w niej udział, oraz zabezpieczenia jej pod względem sanitarnym, medycznym, jak również przeciwpożarowym, oraz ochrony porządku publicznego.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow W lotnictwie nie ma dziś nieszczęśliwych wypadków

17.08.2014 | j.sz.

wypadek lotniczy odszkodowanie 1

Są dziedziny życia, które niosą ze sobą podwyższone ryzyko. Jedną z nich jest uprawianie sportów lotniczych – szybownictwa, spadochroniarstwa, paralotniarstwa, latania samolotami ultralekkimi, etc.

W Polsce w lotnictwie rocznie kilkadziesiąt osób traci życie, a jeszcze więcej odnosi ciężkie obrażenia ciała dlatego, że ktoś nie przestrzega obowiązującego prawa. Nie ma tu zdarzeń czysto przypadkowych - które zwykło się określać mianem "nieszcześliwego wypadku".

Od wielu lat rośnie ilość i jakość przepisów prawnych, których podstawowym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywaniu operacji lotniczych. Mamy prawo regulujące wymagania, jakie musi spełniać sprzęt lotniczy. Istnieje szczegółowy zasób norm określających w jaki sposób wykonuje się operacje lotnicze, aby robić to w sposób w pełni bezpieczny. Ustawodawca dba o to, żeby personel lotniczy był w pełni dyspozycyjny. Edukację w zakresie bezpieczeństwa od lat prowadzą organy badające wypadki lotnicze. Na straży bezpieczeństwa w lotnictwie stoi także prawo karne. Istnieje w zasadzie powszechny w lotnictwie obowiązek ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej – tak aby minimalizować negatywne konsekwencje wypadków lotniczych.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Leasing pracowniczy – wybrane zagadnienia

08.08.2014 | k.h.

leasing pracowniczy

Przedsiębiorcy decydują się na wynajmowanie zatrudnionych pracowników innym podmiotom w ramach tzw. leasingu pracowniczego. Korzystanie z instytucji wynajęcia pracowników może stwarzać określone problemy, między innymi z tego powodu, iż pośrednictwo pracy stanowi działalność regulowaną, zastrzeżoną dla agencji pracy tymczasowej. Poniższy tekst ma za zadanie przybliżyć najważniejsze kwestie związane z tzw. leasingiem pracowniczym.

Art. 174 znak 1 kodeksu pracy reguluje instytucję tzw. leasingu pracowniczego, jako dopuszczalnej formy wynajmowania pracowników, nie stanowiącej pośrednictwa pracy sensu stricte.

Zgodnie z § 1 przywołanego artykułu za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy, przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu pomiędzy pracodawcami.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału w toku postępowania administracyjnego

zapewnienie udziału stron

30.07.2014 | p.g.

W praktyce funkcjonowania naszej kancelarii wciąż spotykamy się z brakiem zrozumienia przez przedstawicieli organów administracji zasady zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym. Organy nienależycie zawiadamiają strony o prowadzonych czynnościach, nie potrafią wyegzekwować obecności wszystkich stron w czynnościach dowodowych takich jak oględziny, czy rozprawy administracyjne, odmawiają w trakcie trwania postępowania statusu strony poszczególnym jego uczestnikom etc. Poniższy artykuł przypomina podstawowe wiadomości z tego zakresu.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Możliwość odstąpienia od tej zasady zachodzi tylko wtedy, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Kompetencje wójta, a upoważnienie pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych

28.07.2014 | k.h.

uprawnienia burmistrza

Jedną z wad czynności prawnych dokonywanych przez organy administracji jest działanie ich przedstawicieli bez należytego umocowania. Niniejszy artykuł wskazuje, w jakim zakresie decyzję administracyjną może podpisać w imieniu wójta osoba przez niego upoważniona, a kiedy nie będzie to możliwe.

Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 39 ust. 2, przyznaje wójtowi możliwość upoważnienia swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) dysponuje szczególnym uprawnieniem do delegowania pracowników urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. W/w upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ma charakter swoistego pełnomocnictwa administracyjnego, dopuszczającego do bezpośredniego zastępstwa wójta w sferze jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja prawa wodnego, a drogi rowerowe

27.07.2014 | k.h.

ścieżki rowerowe

W 2014 r. w życie weszły dwie nowelizacje ustawy prawo wodne. Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 659) zmieniono przepisy nie tylko ustawy prawo wodne, ale także przepisy ustaw: kodeks wykroczeń, o drogach publicznych oraz o gospodarce nieruchomościami.

Zmiany w w/w ustawach związane były z wprowadzeniem do ustawy prawo wodne przepisów odnoszących się do dróg rowerowych, w tym z dopuszczeniem poruszania się na rowerze wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwieniem wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Umowa o dzieło - rękojmia za wady dzieła

27.07.2014 | p.ł.

rękojmia za wady dzieła

Zleciłeś komuś dzieło i nie jesteś zadowolony z jego realizacji? A może wykonałeś dzieło i nie otrzymałeś zapłaty za swoją pracę? Zachęcamy do lektury poniższego artykułu, w którym w prosty sposób nakreślono podstawowe zasady regulujące kwestię wadliwego dzieła i rękojmi, która wynika z tytułu zawarcia umowy o dzieło.

Warto wiedzieć, że w przypadku umowy o dzieło uprawnienia zamawiającego z tytułu wad dzieła kształtują się w odmienny sposób niż przy umowie sprzedaży. Uprawnienia te reguluje bowiem art. 637 k.c., a przepisy odnoszące się do rękojmi przy sprzedaży stosuje się odpowiednio tylko wtedy, jeżeli nic innego nie wynika z przepisów dotyczących umowy o dzieło

Na początku należy wskazać sposób zdefiniowania pojęcia ‘wad dzieła’, w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Odszkodowanie za wykup nieruchomości przez gminę

26.07.2014 | k.h.

odszkodowanie za wykup nieruchomości

Gmina ogranicza Ci możliwość korzystania z całej nieruchomości? Część Twojej działki została przeznaczona na chodnik bądź pas zieleni? Możesz żądać odszkodowania albo wykupu nieruchomości od gminy.

Jeżeli gmina uchwalając bądź zmieniając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza korzystanie z nieruchomości, właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu, przysługują określone w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012, poz. 647) roszczenia. Do właściwej gminy, można złożyć wniosek o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo żądanie wykupu nieruchomości w całości lub w części. Ponadto roszczenia te mogą zostać zaspokojone w drodze zaoferowania przez właściwą gminę innej nieruchomości w drodze umowy zamiany.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego po dwóch latach obowiązywania ustawy

25.07.2014 | p.g.

zakup nieruchomości

Kwestie stosunków prawnych związanych z zakupem nieruchomości regulują między innymi przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego z 2012 roku.

Jednym z zadań tej ustawy jest ograniczenie ryzyka, jakie ponosi konsument z związku z zakupem nieruchomości na podstawie tzw. umów deweloperskich.

Po dwóch latach obowiązywania wspomnianej ustawy Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurencji podał wyniki analiz dotyczących stosowania jej przepisów. Badaniu zostali poddani między innymi deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe i banki.

Więcej...

 


radca prawny rzeszow Jak prawidłowo zorganizować imprezę masową?

24.07.2014 | p.ł.

organizacja imprez masowych

Lato to czas organizacji licznych wydarzeń, takich jak pikniki, koncerty, przeglądy, zloty, zawody sportowe etc. Większe wydarzenia tego typu będą spełniać przesłanki do uznania ich za imprezy masowe. Warto wiedzieć, jak prawidłowo organizuje się imprezę masową.

Na wstępie należy zacząć od wyjaśnienia czym jest impreza masowa. By ułatwić zdefiniowanie tego pojęcia należy sięgnąć do art. 3 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w którym znajdziemy pojęcie „imprezy masowej”. Zaczynając od organizacji takiego wydarzenia należy sprawdzić czy spełnia ono kryteria stawiane przez ustawę pod względem ilości uczestników. Jeśli chodzi o organizację imprezy masowej artystyczno- rozrywkowej na stadionie lub w innym obiekcie niebędącym budynkiem to liczba miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. Na hali sportowej liczba ta wynosi nie mniej niż 500,a przy organizacji masowej imprezy sportowej na stadionie liczba ta wynosi nie mniej niż 1000, na hali sportowej nie mniej niż 300 udostępnionych miejsc.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow

 Dziedziczenie przez pasierba – najważniejsze informacje

23.07.2014 | k.h.

dziedziczenie przez pasierba

Do naszej kancelarii trafia coraz więcej osób zainteresowanych kwestiami związanymi z dziedziczeniem, w tym dziedziczeniem przez pasierba spadkodawcy. Pojawiają się również pytania odnośnie ewentualnego prawa pasierba do zachowku po zmarłym.

Na wstępnie należy zaznaczyć, iż pasierbowie, należą do kręgu spadkobierców, jednakże nie przysługuje im prawo do zachowku.

Wskazać należy, iż nowelą kodeksu cywilnego z 2009 r. krąg spadkobierców ustawowych został poszerzony o dzieci małżonka spadkodawcy, tj. pasierbów spadkodawcy.

Powyższe oznacza, iż uprawnienie do dziedziczenia z ustawy może wynikać, nie tylko ze stosunku małżeństwa, pokrewieństwa czy przysposobienia ze spadkodawcą, ale także stosunku powinowactwa istniejącego pomiędzy spadkodawcą a dziećmi jego małżonka. Jednakże należy zaznaczyć, iż spadkobiercami ustawowymi są jedynie ci pasierbowie, których oboje rodzice zmarli przed otwarciem spadku po ojczymie/macosze.

Więcej...

 


 

 

radca prawny rzeszow Weszła w życie nowelizacja prawa wodnego – najważniejsze zmiany

18.07.2014 | p.g.

wodne prawo zmiana ustawy

Weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy prawo wodne, która ma tym razem na celu wdrożenie do prawa krajowego postanowień tzw. dyrektywy morskiej oraz inne istotne zmiany.

Nowelizacja ustawy ma na dokonać transpozycji do polskiego porządku prawnego aktów prawa unijnego takich jak:

1) dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275);

2) dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26);

3) dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19) oraz

4) dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27).

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zmiany przepisów o dostępie do zawodów regulowanych, a personel lotniczy

10.07.2014 | p.g.

prawo lotnicze zmiana ustawy

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 678) zmienia: art. 94, art. 95, art. 96, art. 105 oraz załącznik nr 6 do ustawy Prawo lotnicze.

Nowelizacja stanowi drugi etap otwierania dostępu do zawodów regulowanych. W zakresie przepisów Prawa lotniczego dotyczy pilota, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego i technika awionika. Zmiana ta wynika z opublikowanego w dniu 25 listopada 2011 r. przez Komisję Europejską rozporządzenia administracyjnego dotyczącego załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1).

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Nowelizacja ustawy prawo lotnicze

04.07.2014 | p.g.

prawo lotnicze nowelizacja

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zamieszczono informację, iż w dniu 17 czerwca 2014 r. zostały przyjęte założenia do projektu nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Zmiany mają umożliwić lądowanie samolotom cywilnym na lotniskach wojskowych w trakcie wykonywania zadań na rzecz sił zbrojnych. Dzięki tym regulacjom cywilne, transportowe statki powietrzne będą mogły zabezpieczyć wycofywanie polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. MON zakłada, że w tym roku pomoże to zaoszczędzić w budżecie państwa ok 36 mln zł, a w latach 2015-2016 około 74 mln zł.

Dodatkowo mają zostać wprowadzone ułatwienia dotyczące transportu ładunków wielkogabarytowych i niebezpiecznych na miejsce załadunku lub wyładunku.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Zatrzymanie prawa jazdy, a utrata uprawnień do kierowania pojazdami

03.07.2014 | p.g.

droga

Przepisy dotyczące sytuacji zatrzymania prawa jazdy oraz odebrania uprawnień do kierowania pojazdami wprowadzone zostały między innymi przez ustawę o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku.

Regulacja przywołanej ustawy rodzi szereg wątpliwości natury prawnej. Przypadki, z którymi zetknęliśmy się w Kancelarii wskazują na to, iż w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów przywołanej ustawy, w wydawanych przez organy decyzjach niejednokrotnie pojawiają się błędy, w tym również w zakresie prawidłowości pouczenia strony o jej prawach i obowiązkach, co wiąże się w naszej ocenie z nieprecyzyjnym ujęciem w ustawie instytucji prawnych wskazanych w tytule artykułu.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wdrażanie dyrektywy ściekowej w Polsce a zadania gminy – wybrane zagadnienia

30.06.2014 | a.sz.

kanał

Przystępując do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do wdrożenia do krajowego porządku prawnego Dyrektwy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych oraz wykonania jej postanowień.

Polski ustawodawca w art. 43 ustawy prawo wodne, realizując powyżej wskazany obowiązek, zobowiązał aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 do wyposażenia się w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków.

Więcej...

 


 

radca prawny rzeszow Wpis do biura informacji gospodarczej dłużnika, którego zobowiązanie uległo przedawnieniu

26.06.2014 | k.h.

waga

Dłużnicy wpisani do biura informacji gospodarczej muszą się liczyć z utrudnieniami w korzystaniu z usług finansowych takich jak kredyty, zakupy ratalne, leasing. Znalezienie się w rejestrze biura informacji gospodarczej może oznaczać również trudności w dostępie do usług, multimedialnych, telekomunikacyjnych, jak również może powodować problemy z wynajęciem lokalu – mieszkania, czy biura, co wynika z faktu, iż wraz z wpisem do biura informacji gospodarczej przestajemy być wiarygodnym partnerem.

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) [dalej: u.u.i.g.], wpisanym do biura informacji gospodarczej może być każdy konsument, gdy kwota zobowiązania wynosi przynajmniej 200 zł brutto i zobowiązanie jest wymagalne przynajmniej 60 dni. Warunkiem wpisania jest wysłanie lub doręczenie do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze wpisania dłużnika do rejestru długów w przypadku nie uregulowania należności. Jeśli po miesiącu należność nie zostanie uregulowana, wierzyciel może umieścić dłużnika w rejestrze biura informacji gospodarczej. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych kwota zobowiązania musi wynosić przynajmniej 500 zł brutto.

Więcej...

 


 

sama waga Konkursy na użytkowanie obwodów rybackich

25.09.2013 | j.sz.

karpie

Obecnie konkursy na użytkowanie obwodów rybackich wzbudzają niejednokrotnie więcej emocji, niż publiczne przetargi na dostawy towarów i usług.

Nierzadko dochodzi do ostrej rywalizacji pomiędzy podmiotami tradycyjnie gospodarującymi na wodach – przede wszystkim Polskim Związkiem Wędkarskim – a indywidualnymi podmiotami lub przedsiębiorcami, którzy prowadzą w ten sposób działalność zarobkową.

Ramy prawne dzierżawienia obwodów rybackich w Polsce zakreślają, z jednej strony ustawa o rybactwie śródlądowym, a z drugiej, ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne oraz będące aktem wykonawczym do tej ustawy - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Przywołane rozporządzenie określa:

 • tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego;
 • elementy oferty podlegające ocenie;
 • zasady oceniania ofert;
 • maksymalna stawką opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia

Więcej...

 


 

 

sama waga Warunki korzystania z wód a ograniczenie praw właścicieli nieruchomości

18.09.2013 | j.sz.

pole

Na terenie całego kraju trwa proces ustalania warunków korzystania z wód dla poszczególnych zlewni oraz regionów wodnych – prowadzony w oparciu o przepisy ustawy prawo wodne.
Określenie warunków korzystania z wód może ograniczać prawa właścicieli nieruchomości, w szczególności w zakresie poboru wód powierzchniowych i podziemnych czy też budowy urządzeń wodnych.

Warunki korzystania z wód mają charakter dokumentu planistycznego. Sporządza je, na podstawie art. 120 ustawy prawo wodne dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w formie aktu prawa miejscowego – rozporządzenia, które jest następnie publikowane we właściwych dziennikach urzędowych województw.
Warunki korzystania z wód są uzgadniane z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustaleniami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Więcej...


 

sama waga Odszkodowania za ochronę środowiska albo wykup działki przez państwo

17.09.2013 | j.sz.

rezerwat

Ważnym uprawnieniem każdego właściciela nieruchomości, jest prawo do uzyskania odszkodowania za ograniczenie możliwości korzystania z działki lub budynku.

Można uzyskać odszkodowanie także wtedy, gdy ustanowiona zostanie forma ochrony przyrody, oddziałująca na naszą nieruchomość.

Wprowadzenie formy ochrony przyrody w postaci chociażby obszaru Natura 2000, rezerwatu, użytku ekologicznego, obszaru chronionego krajobrazu, pomnika ochrony przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, czy też parku narodowego może powodować, że właściciele nieruchomości objętych ochroną lub leżących w pobliżu chronionych obszarów nie będą mogli w pełni korzystać ze swojej własności.

Więcej...

 


 

sama waga Kto powinien odbierać pisma z sądu, by doręczenie było skuteczne?

16.09.2013 | j.sz.

skrzynka1

Prawidłowe doręczenie pism procesowych w postępowaniu cywilnym wymaga dla swej skuteczności wręczenia pisma osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Nie każdy pracownik zatrudniony przez pracodawcę dysponuje takim pełnomocnictwem.

W dniu 6 września 2013 Sąd Najwyższy w sprawie V CSK 428/12 orzekł, iż nie każda osoba zatrudniona w firmie może odebrać pismo z sądu - orzekł Sąd Najwyższy w sprawie spółdzielni mieszkaniowej, w której pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej odmówił odbioru korespondencji z sądu, a przeciwnik procesowy dowodził, iż doręczenie mimo odmowy odbioru korespondencji było skuteczne.

Więcej...

 


 

sama waga Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę, pozwolenie na rozbiórkę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

16.09.2013 | a.sz.

770543 34258681

W dniu 4 września 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1013) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów:

 • wniosku o pozwolenie na budowę,
 • wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,

 


 

Artykuł radcy prawnego Agnieszki Sznajder w Dzienniku Gazeta Prawna

13.09.2013 | j.sz.

gp logo

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 11 września 2013 ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna artykuł autorstwa radcy prawnego Agnieszki Sznajder dotyczący prawa wodnego, będącego jedną ze specjalizacji naszej kancelarii, pt. Melioracja - czy to zadanie lokalne, czy państwowe.

W artykule Agnieszka Sznajder wskazuje, kiedy za utrzymanie urządzeń melioracyjnych odpowiada właściciel nieruchomości, w jakich przypadkach zadanie to spoczywa na gminie, ewentualnie na Skarbie Państwa.

Fragment artykułu:

"(...) Co do zasady za wykonywanie oraz utrzymywanie rowów melioracyjnych odpowiedzialni są właściciele nieruchomości, na których rowy się znajdują. Zdarzają się jednak przypadki, gdy nieruchomość na której znajduje się rów, jest własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego. Wówczas można przyjąć, że obowiązki w zakresie utrzymania rowów melioracyjnych spoczywają na właściwych organach tych podmiotów. (...)"

Więcej w dodatku Gazety Prawnej - Samorząd i Administracja z dnia 11 września 2013 r.

 

 


 

sama waga Postępowanie egzekucyjne w administracji – sposoby egzekucji  zobowiązań niepieniężnych polegających na wykonaniu czynności

24.08.2013 | a.sz.

pieniądze

Postępowanie egzekucyjne w administracji reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1215 ze zm.) Ustawa ta jako środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności niepieniężnych wymienia: grzywnę w celu przymuszenia, wykonanie zastępcze,  odebranie rzeczy ruchomej, odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,  przymus bezpośredni.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Przedłużenie okresu rozliczeniowego - zmiany w Kodeksie pracy

23.08.2013 | a.sz.

projektant

W dniu 23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 896). Zmiana dotyczy art. 129,139, 140, 150 oraz 151 kodeksu pracy.

Nowelizacja polega m. in. na stworzeniu możliwości przedłużenia w każdym systemie czasu pracy okresu rozliczeniowego maksymalnie do 12 miesięcy (dotychczas taka możliwość istniała tylko w stosunku do pracowników w rolnictwie i hodowli oraz zajmujących się ochroną osób i mienia, jednak przedłużenie okresu rozliczeniowego nie mogło dotyczyć systemu równoważnego czasu pracy), jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – zmiany w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)

20.08.2013 | k.h.

księgi

7 lipca 2013 weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która wniosła obowiązek wskazania w pozwie numeru PESEL lub NIP.

W celu ograniczenia problemów z doręczaniem pozwów do miejsc, gdzie pozwany faktycznie nie zamieszkuje, wprowadzono obowiązek zamieszczania przez powoda w e-pozwie informacji na temat numeru PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. Odnośnie podmiotów innych niż osoby fizyczne powód będzie musiał podać ich numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP. Co więcej sąd będzie mógł wymierzyć powodowi, jego przedstawicielowi bądź pełnomocnikowi grzywnę, jeżeli w złej wierze lub na skutek niezachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczy te dane.

Czytaj więcej...

 


sama waga Nie można przenosić prywatnych jezior do zasobu Skarbu Państwa bez prawomocnego wyroku sądu cywilnego

12.08.2013 | k.h.

mlotek2

Bez wzruszenia na drodze postępowania cywilnego o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, przysługującego osobie prywatnej prawa własności do nieruchomości pokrytej wodami, nie jest możliwe wydanie decyzji o przejęciu działki gruntu pokrytego wodami jeziora do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie wydanie decyzji o przekazaniu tych gruntów w trwały zarząd marszałka województwa – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 13 marca 2013 r., w sprawie o sygnaturze II SA/Gd 762/12.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej na podstawie art. 4172 k.c. – wybrane problemy

12.08.2013 | m.ł.

papiery1

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną w 2004 r. kodeks cywilny przewiduje możliwość dochodzenia odpowiedzialności za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej na zasadzie słuszności.

Jest to uwzględnione w art. 4172 k.c., który stanowi: „Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie położenie materialne, wskazuje, że wymagają tego względy słuszności”.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Uchwalanie przepisów porządkowych w gminie 

11.08.2013 | k.h.

płot

Czy straż miejska może egzekwować od nas przepisy porządkowe, które uchwaliła rada gminy? Czy za nieprzestrzeganie przepisów gminnych możemy zostać ukarani mandatem?

Oprócz aktów prawa miejscowego, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95 z późn. zm.), w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Czytaj więcej...

 

 


 

sama waga Zasób nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi i przechodzenie gruntów do tego zasobu – wybrane zagadnienia

01.08.2013 | j.sz.

jezioro

Nieruchomości gruntowe stanowią zróżnicowaną grupę. Z punktu widzenia różnych ustaw klasyfikowane są m.in. według klas bonitacyjnych lub też według ich przeznaczenia, na przykład do celów rolniczych, budowlanych, przemysłowych, rekreacyjnych, etc. Część nieruchomości gruntowych może zostać włączona, w drodze specjalnego postępowania, do zasobu nieruchomości pokrytych wodami, należących do Skarbu Państwa.

Art. 14a ust. 1 ustawy prawo wodne stanowi, iż grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, są zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, do którego nie stosuje się przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Przedawnienie czesnego za studia

31.07.2013 | j.sz.

klasa

Zaleganie z czesnym przez studentów to częste zjawisko. Sporna pozostaje kwestia po upływie jakiego czasu roszczenie o zapłatę czesnego się przedawnia.

Sąd Okręgowy w Słupsku w sprawie o sygn. IV Ca 328/13 stwierdził, że umowa zawierana przez studentów z uczelnią rodzi zobowiązanie szczególnego rodzaju, gdzie obowiązek dłużnika do spełnienia świadczenia może być skutecznie egzekwowany w terminach innych, niż ma to miejsce przy umowie zlecenia.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Umowa deweloperska nie może być uznana za umowę przedwstępną

28.07.2013 | j.sz.

loft

Czy jeżeli deweloper żąda zapłaty z góry całej ceny  za mieszkanie, które dopiero zamierza wybudować - czy mamy do czynienia z umową przedwstępną sprzedaży nieruchomości?

W ostatnich dniach Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSK 575/12, w którym stwierdził, iż umowa z deweloperem przewidująca długi okres pomiędzy zapłatą za mieszkanie, a przeniesieniem własności lokalu nie jest umową przedwstępną, ale umową deweloperską, której niewykonanie naraża dewelopera na konieczność zapłaty odszkodowania.

W rozpatrywanej sprawie osoby fizyczne zawarły z deweloperem umowę, określoną w jej treści jako umowa przedwstępna. W postanowieniach umowy przewidziano, że deweloper w nieczynnej fabryce wykona lofty, a kupujący miał po stwierdzeniu prawidłowego postępu prac zapłacić całą cenę mieszkania, zanim zostało ono faktycznie oddane do użytku i przekazane nabywcy.

Mieszkania stanowiące przedmiot umowy miały zostać wykonane przez dewelopera w przyszłości. Całość ceny za mieszkanie miała zostać zapłacona przed zawarciem umowy o przeniesienie własności nieruchomości. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w ustnym uzasadnieniu, w umowie przedwstępnej natomiast ustala się zaliczkę lub zadatek i określa się, że całość ceny nieruchomości zostanie zapłacona po przeniesieniu własności – tj. przy zawarciu umowy przyrzeczonej.

 


sama waga Podróż służbowa, a wykonywanie pracy

27.07.2013 | p.ł.

wyjazd

Czy pracownik będąc w podróży służbowej wykonuje pracę, w rozumieniu przepisów prawa pracy, tak jakby przebywał w zakładzie pracy?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 775 k.p. podróżą służbową jest wykonywanie, na polecenie pracodawcy, czynności służbowych poza siedzibą pracodawcy albo poza stałym miejscem wykonywania pracy. Wyrokiem z 22 lutego 2008 r. sygn. akt. I PK 208/07 Sąd Najwyższy doprecyzował, że nieodłączną przesłanką pracy wykonywanej w ramach podróży służbowej jest z góry oznaczony termin jej wykonania. Ponadto wykładania przepisu art. 775 k.p. wskazuje na incydentalny, tymczasowy i krótkotrwały charakter podróży służbowej. Wykonywanie zadania służbowego w rozumieniu tego przepisu nie jest wykonywaniem pracy określonego rodzaju, wynikającej z zatrudnienia, ta bowiem nigdy nie jest incydentalna.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Jak sklep internetowy ma rozliczać kwotę przeznaczoną na koszty przesyłki?

26.07.2013 | j.sz.

skrzynka


W ostatnich dniach ukazała się znacząca interpretacja podatkowa dotycząca problemu, który napotyka każdy sklep internetowy w naszym kraju. Czy kwota wpłacona przez kupującego na pokrycie kosztów wysłania zakupionego towaru powiększa przychód sprzedawcy i jako taka, powinna podlegać opodatkowaniu, czy też przychodu nie stanowi?

Warszawska Izba Skarbowa w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. o zn. IPPB1/415-469/13-4/ES. W treści tej interpretacji czytamy, że: „środki pieniężne, które wpływają na rachunek podatniczki na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy (tj. przesyłki paczki Pocztą Polska), nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej”. Co to oznacza?


Czytaj więcej...

 


 

sama waga Zmiany ustawy o radcach prawnych

26.07.2013 | p.ł.

waga

W ostatnich miesiącach dokonano poważnych zmian w zakresie prawnej regulacji zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. Zmianie uległy również przepisy określające zasady dostępności tego zawodu.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tzw. ustawa deregulacyjna) zmienią się zasady dostępu do zawodu radcy prawnego. Istotne zmiany objęły nie tylko dostęp do zawodu ale także uporządkowały odbywanie aplikacji radcowskiej.

Na mocy omawianej ustawy rozszerza się krąg osób mogących ubiegać się bezpośrednio o wpis na listę radców prawnych. Do radców, starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy przez okres co najmniej 3 lat pracowali w tym charakterze, dołączyli komornicy wykonujący zawód komornika przez okres co najmniej 3 lat.

Czytaj więcej...

 


 

 

sama waga

 Odszkodowanie za słupy energetyczne posadowione na prywatnej działce? To jest możliwe!

24.07.2013 | k.h.

slupy

Ilość atrakcyjnych działek z możliwością zabudowy zmniejsza się. Właściciele wielu działek ze zdumieniem odkrywają, że nie mogą inwestować na swoich nieruchomościach w swobodny sposób. Powodem najczęściej są instalacje, stanowiące część przedsiębiorstw przesyłowych, w tym przede wszystkim rurociągi i słupy energetyczne, które kilkadziesiąt lat temu umieszczano na działkach, nie zabiegając nawet o zgodę właścicieli...

Kwestie prawne dotyczące usunięcia urządzeń w postaci słupów energetycznych z nieruchomości regulowane są nie tylko ustawą z dnia ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ale także starszymi aktami prawnymi, a mianowicie ustawą z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli, odnoszącą się swoimi regulacjami do akcji elektryfikacji mającej miejsce w latach pięćdziesiątych XX wieku. W latach 50-tych - 70-tych minionego wieku często właściciele gruntów wyrażali zgodę dorozumianą na posadowienie urządzeń na ich gruncie. Warto mieć na uwadze, również to, że zdarzały się sytuacje gdzie „stawiono” urządzenia na gruncie bez wiedzy ich właścicieli. Tak więc w przypadku żądania usunięcia urządzeń energetycznych posadowionych na nieruchomości latach 50-70 minionego wieku, zastosowanie będzie miała ustawa z 1950 r.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Nacjonalizacja jezior w Polsce

18.07.2013 | j.sz.

jezioro2male

Jesteś właścicielem gruntu pokrytego wodą? Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to co uznajesz za swoją własność, w świetle obowiązujących przepisów należy do Skarbu Państwa…

Obecnie trwa w Polsce intensywny proces odbierania jezior ich właścicielom, stanowiący kontynuację prowadzonych w latach 50-tych XX wieku procesów nacjonalizacyjnych. Tak zwane „jeziora przepływowe”, są dziś odbierane dotychczasowym posiadaczom, poprzez korektę wpisu w księdze wieczystej, gdzie na miejsce dotychczasowego właściciela wpisywany jest Skarb Państwa. Postępowania te toczą się przed wydziałami cywilnymi sądów rejonowych, sprawa może skończyć się nawet na 1 – 2 rozprawach. Warto podkreślić, iż zaklasyfikowanie wód jako ‘stojące’ w ewidencji gruntów nie daje gwarancji, że jezioro nie zostanie uznane w przyszłości za przepływowe i tym samym znacjonalizowane.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny w polskim prawie cywilnym - wybrane zagadnienia

16.07.2013 | j.sz.

autko

Odpowiedzialność za wypadek komunikacyjny stanowi złożone zagadnienie prawne. Kształtuje się ona różnie w zależności od osoby kierowcy i stosunku jaki łączy go z samym pojazdem, jak również niejednokrotnie od rodzaju pojazdu.

Przedstawiamy krótką prezentację multimedialną dotyczącą problematyki odpowiedzialności za wypadek komunikacyjny w polskim prawie - opracowaną na potrzeby dydaktyczne przez pracowników Kancelarii, w oparciu o regulację kodeksową oraz wybrane orzecznictwo w tym zakresie.

Pobierz prezentację - 853 kb

 


 

sama waga Okres przedawnienia kosztów komorniczych

16.07.2013 | m.ł.

 sąd1

Egzekucja przez komornika kosztów niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji jest dopuszczalna po wydaniu postanowienia o ich ustaleniu. Rozstrzygnięcie o kosztach niezbędnych do celowego przeprowadzenia egzekucji musi nastąpić w postępowaniu, którego przeprowadzeniem koszty te zostały wywołane. Komornik rozstrzyga w tym zakresie o kosztach egzekucji świadczeń pieniężnych, w zakresie należnej mu opłaty, na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e., a co do pozostałych kosztów na podstawie art. 770 zd. 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 770 k.p.c., koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji obciążają dłużnika. Koszty te ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem (zd. drugie), zaś koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jeśli przeprowadzenie egzekucji należy do niego (zd. trzecie). Z art. 770[1] k.p.c. wynika natomiast, że prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów podlega wykonaniu po uprawomocnieniu się bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności. 

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Pojęcie wypadku przy pracy

15.07.2013 | k.h.

hala

Jakie zdarzenie w świetle prawa będzie wypadkiem przy pracy? Czy każda groźna sytuacja w zakładzie pracy będzie mogła być uznana za wypadek? Czy wypadek samochodowy w drodze do pracy może być uznany za wypadek przy pracy? Każdy pracownik powinien znać definicję wypadku przy pracy.

Pojęciem wypadku określa się zdarzenie nagłe, nieplanowane i niepożądane, którego skutkiem jest uraz.

Wypadki można podzielić na zawodowe – związane z pracą oraz na wypadki pozazawodowe.

Wśród wypadków zawodowych należy wskazać:

 • wypadki przy pracy,
 • wypadki zrównane z wypadkami przy pracy,
 • wypadek w drodze do pracy i z pracy, a także
 • wypadek przy pracy rolniczej.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy

14.07.2013 | k.h.

okular

Wypadki przy pracy – chociaż nie powinny – zdarzają się jednak w każdym zakładzie pracy. W razie wypadku prawo nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji dla pracodawcy. Pracownik, we własnym interesie także powinien dopilnować, by pracodawca tych obowiązków dopełnił, również po to, aby w przyszłości nie mieć problemu z uzyskaniem należnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy i podjęcie działań eliminujących zagrożenia, są obowiązkami, które pracodawca powinien wykonać w pierwszej kolejności.

Do chwili ustalenia przyczyn, okoliczności wypadku, miejsce zdarzenia powinno być zabezpieczone przed uruchomieniem urządzeń, a także dostępem osób niepowołanych. Pracodawca, wraz ze społecznym inspektorem pracy, wydaje zgodę na uruchomienie urządzeń i maszyn, a w razie zaistnienia wypadku śmiertelnego, zbiorowego, ciężkiego – zgoda jest wydawana po konsultacjach z prokuratorem i inspektorem pracy.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Krąg stron postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu

13.07.2013 | a.sz.

papiery

Stale pojawiają się problemy z prawidłowym ustaleniem kręgu podmiotów, które w przypadku wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego, powinny zostać uznane przez organ za stronę tego postępowania.

Art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) określa krąg stron postępowania administracyjnego wskazując, iż stroną tego postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Czas pracy pracowników niepełnosprawnych – wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 17/2011

11.07.2013 | a.sz.

wozek

Wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie K. 17/2011 Trybunał Konstytucyjny uznał art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, za niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 


sama waga Opodatkowanie spółek komandytowych

11.07.2013 | a.sz.

grosz

Aktualnie wspólnik spółki komandytowej będący osobą fizyczną, bez względu na to, czy jest komandytariuszem, czy też komplementariuszem, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodu z udziału w spółce.

Oznacza to, że w podatku dochodowym od osób fizycznych nie występuje przychód spółki osobowej oraz odrębnie przychód jej wspólników (zob. np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 2011 r. II FSK 1731/2009).

Trwają prace nad projektem zmiany m. in. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w ten sposób, że spółki komandytowe zostaną włączone w zakres podmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że oprócz opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu udziałów w spółce komandytowej, dodatkowo dochód spółki komandytowej będzie opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych.

 sama waga Dochodzenie odszkodowania za błędy medyczne – postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o błędach medycznych

11.07.2013 | m.ł.

operacja

Obecnie funkcjonuje nowa, uproszczona procedura dochodzenia odszkodowania za błędy medyczne. W przypadku utraty zdrowia wskutek błędu medycznego - warto rozważyć złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o błędach medycznych.

Od 1 stycznia 2012 r., pacjenci poszkodowani w wyniku błędów medycznych mogą dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia na nowych zasadach.

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o ustalenie błędu medycznego do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Jakie roboty budowlane nie wymagają pozwolenia na budowę?

10.07.2013 | a.sz.

altana

Budujesz altanę, szopę na narzędzia, a może oczko wodne? Warto wiedzieć, jaki rodzaj budowy wymaga tylko zgłoszenia robót budowlanych, a kiedy należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) dokonuje podziału robót budowlanych, na te których rozpoczęcie wymaga pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia oraz te, które nie wymagają ani uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia. Pojęcie robót budowlanych zostało zdefiniowane w ustawie jako budowa, przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego. Organem właściwym w sprawach pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych jest starosta.

Czytaj więcej...

 


 

sama waga Wypadek przy pracy – jednorazowe odszkodowanie z ZUS

10.07.2013 | k.h.

 winda

Płacisz co miesiąc składki na ZUS? Miałeś wypadek w pracy? Należy Ci się odszkodowanie…

Pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy ma prawo do uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, które jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po ustaleniu jakiego uszczerbku doznał pracownik.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy.

Za długotrwały uszczerbek na zdrowiu uważa się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, mogące ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dokonuje się po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości zależnej od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj więcej...


sama waga  Przewidywane zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

10.07.2013 | j.sz.

budowa

Budowa części domów nie będzie wymagała uzyskiwania kosztownych i czasochłonnych pozwoleń na budowę. Przeczytaj co zmieni się w tym zakresie.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowało projekt założeń do zmiany ustawy Prawo budowlane w zakresie m.in. procedur uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak podaje Ministerstwo – celem zmian jest uproszczenie procesu budowlanego, a ich efektem ma być skrócenie czasu trwania procedur, a w efekcie poprawa warunków prowadzenia działalności inwestycyjnej.

Projekt przewiduje rezygnację z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz które nie oddziaływają negatywnie na środowisko. W takim przypadku uznano, że cele postępowania budowlanego zostaną należycie zabezpieczone poprzez instytucję zgłoszenia z projektem budowlanym.

Czytaj więcej...